gino
sarfatti
times
3.


gino sarfatti, 1950's.

.